Skolens ledelse


Thise Friskoles daglige ledelse varetages af skolelederen. Skolens overordnede ledelse er generalforsamlingen og bestyrelsen. Thise Friskole er underlagt friskoleloven. Det indebærer, at bestyrelsen, som er valgt af forældrene på generalforsamlingen og består af forældre, har ansvaret overfor Undervisningsministeriet.

I henhold til lovens krav, vælger forældrene også tilsynsførende, som har til opgave at “føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”. Arbejdet i bestyrelsen er omfattet af de vedtægter, som forældrene har vedtaget for skolen. Bestyrelsen træffer beslutninger vedrørende skolens økonomi og drift i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med skolens leder, der rådgiver bestyrelsen i kraft af sin administrative erfaring og indsigt.

Det direkte samarbejde mellem bestyrelse og personalegruppe foregår ved at personalet er repræsenteret ved bestyrelsens møder med en medarbejderrepræsentant. Hele bestyrelsen og hele personalegruppen samles desuden en gang i mellem for at snakke om fælles emner og ideer. Bestyrelsesarbejdet er krævende. Tidsmæssigt svinger indsatsen lidt alt afhængigt af, hvilken bestyrelsespost der er tale om, hvilke opgaver der er på dagsordenen samt hvilke udvalg bestyrelsesmedlemmerne sidder i. Bestyrelsen holder møde ca. hver måned. Bestyrelsen deltager med jævne mellemrum i relevant kursusaktivitet for bestyrelsesmedlemmer på frie grundskoler. Men arbejdet giver også adgang til hyggesnak og gode diskussioner, nye impulser, inspiration, indsigt og indflydelse.

Bestyrelsen afholder generalforsamling, har ansvaret for budget, fører tilsyn med økonomi, budget og regnskab samt ansætter og afskediger personale. Bestyrelsen består af syv medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Udover de syv faste medlemmer vælges de to suppleanter. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen og skolelederen kan kontaktes gennem skolen.